Regulamin

REGULAMIN
II RZESZOWSKI BIEG TRZEŹWOŚCI, MARSZ NORDIC WALKING I RAJD ROWEROWY IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

 

ORGANIZATOR:

Katolickie Stowarzyszenie TABOR, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów
tel. 533 833 399

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Ruchu Światło Życie i gałąź Ruchu – Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej tel. 603 786 482
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej tel. 730 535 717
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej tel. 17 863 59 63

CEL IMPREZY:

 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i narkotyków,
 • promowanie biegania i innych form aktywności sportowej,
 • promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami,
 • promocja miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego,
 • tworzenie warunków dla rozwijania kreatywności młodzieży oraz aktywnego wypoczynku.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Impreza odbędzie się 01. 05. 2018 r. na ulicach Rzeszowa i pobliskich miejscowości.

Biuro zawodów: Dom Diecezjalny “TABOR” Rzeszów, ul. Połonińska 25

Start: ul. Połonińska przed Domem Diecezjalnym “TABOR”

Meta: plac przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu.

Program wydarzenia:

„TABOR”, Rzeszów

8.20 – Rozpoczęcie zawodów

8.30 – Start marszu Nordic Walking

9.00 – Start biegu

9.10 – Start rajdu rowerowego

Niechobrz

od 9.30 – Posiłek

10.45 – Świadectwo – Dobromir Makowski

11.45 – Wręczenie nagród

12.00 – Adoracja Krzyża

12.30 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby

 

Kategorie wiekowe:

 • dla uczestników biegu ulicznego i marszu Nordic Walking:

Kategoria I – do 30 roku życia

Kategoria II – 31 – 50

Kategoria III – od 51 roku życia

Dodatkowo Organizator przewiduje podział kategorii ze względu na płeć uczestników.

 • uczestnicy rajdu rowerowego nie będą podzieleni na kategorie wiekowe

Trasa biegu ulicznego i marszu Nordic Walking:

Trasa biegu ulicznego oraz marszu Nordic Walking będzie prowadziła ulicami Rzeszowa: ul. Połonińską – ul. Wetlińską – ul. Nowogrodzką – ul. Jarową i ul. Beskidzką oraz drogami w miejscowościach Racławówka i  Niechobrz. Dystans tegorocznej edycji zawodów wynosi 10 kilometrów.

Trasa rowerowa:

Rajd rowerowy odbędzie się ulicami Rzeszowa: ul. Połonińską – ul. Podkarpacką – ul. Batalionów Chłopskich – ul. Wincentego Witosa – ul. Wiktora – ul. Kotuli – ul. Ofiar Katynia – ul. Krakowską i ul. Dębicką oraz drogami w miejscowościach Nosówka, Zgłobie i Niechobrz – dystans ok. 20 km.

Limit czasu:

 • Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący: dla marszu Nordic Walking – 2 godz., dla biegu ulicznego 1,5 godz.
 • Uczestnicy, którzy przekroczą limit czasu określony w pkt. 1, zobowiązani są do przerwania marszu, biegu i zejścia z Trasy oraz dojechania do mety busem z napisem KONIEC BIEGU.
 • Uczestnicy, którzy dojadą do mety busem, nie zostaną przez Organizatora sklasyfikowani.
 • Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu (o którym mowa w pkt. 1, lub którzy wbrew postanowieniom pkt. 2, pozostaną na Trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

Punkt z wodą i medyczny:

 • Punkt z wodą będzie umieszczony na 5 km dla uczestników biegu ulicznego i marszu Nordic Walking. Dla uczestników rajdu rowerowego do pobrania przed startem na parkingu przy domu diecezjalnym „Tabor”.
 • Uczestników rajdu rowerowego i biegu ulicznego zabezpieczać będą dwie karetki pogotowia z ratownikami, jadące za uczestnikami biegu ulicznego
  i rajdu rowerowego.

 

UCZESTNICTWO:

 • W imprezie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które dokonały zgłoszenia i podpiszą na starcie oświadczenie o stanie zdrowia oraz, że uczestniczą
  w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Do udziału w imprezie mogą być dopuszczone również osoby powyżej 16-tu lat, za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział w danej konkurencji.
 • Do udziału w rajdzie rowerowym mogą być dopuszczone również osoby poniżej 16-tu lat, jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem i dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.
 • Odbiór pakietów i numerów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów i numerów startowych na adres Uczestnika.
 • Pakiety i numery startowe będą również wydawane w dniu 30.04.2018 r. tj. poniedziałek w biurze zawodów w godzinach funkcjonowania tego biura.
 • Organizator nie zapewnia pełnego pakietu w dniu zawodów.
 • Przed rozpoczęciem i po zakończeniu imprezy Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów sanitarnych.
 • Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w specjalnie oznaczone torby przekazane w pakietach startowych. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie oraz w innym miejscu w trakcie trwania imprezy, poza depozytem.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników imprezy w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników biegu, jak i spowodowane przez uczestnika biegu osobom trzecim.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

 

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia i regulacja płatności za uczestnictwo w zawodach odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej: timekeeper.pl do dnia 26. 04.2018 r., po tym terminie tylko w dniu zawodów.
 • Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym na Stronie Internetowej i wpływ na konto Organizatora opłaty startowej.
 • Opłata startowa wynosi: 30 złotych – jeśli rejestracja i wpłata nastąpi do dnia 8.04.2018 r., 40 złotych – jeśli rejestracja i wpłata odbędzie się w terminie od 9.04.2018 r. do 23.04.2018 r. oraz 50 złotych, jeśli rejestracja i wpłata nastąpi w okresie od 24.04.2018 r. do momentu zamknięcia listy startowej. W przypadku rodzinnego uczestnictwa w zawodach opłata wyniesie: 20 złotych od osoby – jeśli na starcie staną 2 osoby z rodziny, 15 złotych od osoby – jeśli rodzina będzie reprezentowana przez 3 lub więcej osób.
 • Zgłoszenia do zawodów rodzin będą również odbywały się poprzez serwis: timekeeper.pl, z kolei zaś uiszczenie opłaty startowej dla tych osób będzie odbywało się poprzez przelew na konto Organizatora. Opis wpłaty w takim przypadku powinien wyglądać następująco:

Katolickie Stowarzyszenie TABOR, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów

Nr konta: Alior Bank 46 2490 0005 0000 4500 5762 6183

Tytuł przelewu : Darowizna na cele statutowe II Rzeszowski Bieg Trzeźwości (Nazwiska i imiona członków rodziny, miejscowość)

 • Organizator zobowiązuje się do poinformowania timekeeper.pl o dokonaniu płatności i potwierdzeniu uczestnictwa tychże osób w zawodach.
 • Organizator zaznacza, że rodzinne zgłoszenie do zawodów nie ogranicza się wyłącznie do jednej dyscypliny.
 • Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.

 

NAGRODY, UPOMINKI I INNE ŚWIADCZENIA:

 • Dla wszystkich uczestników imprezy: okolicznościowy oryginalny medal i posiłek po biegu. Inne nagrody wg hojności sponsora.
 • Wszelkie świadczenia Organizator zapewnia tylko osobom zgłoszonym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie poszczególnych konkurencji, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 • Każdy Uczestnik imprezy w  czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie imprezy wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 • Przebywanie na Trasie poszczególnych konkurencji imprezy bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę imprezy. W szczególności zabrania się: poruszania po trasie biegu ulicznego na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych i ze zwierzętami.
 • Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w imprezie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 • Wszelkie protesty dotyczące organizacji lub wyników, należy kierować w formie pisemnej do Organizatora imprezy w dniu zawodów do godziny 1200.
 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w imprezie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

791 989 556 – Komandor Biegu – Marek Baran
533 833 399 – Recepcja (Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-20.00; sobota – niedziela: 7.00-19.00)
661 456 545,  603 786 482 – Para Diecezjalna Domowego Kościoła Diecezji
Rzeszowskiej  – Ada i Darek Sowa

 

Regulamin można również pobrać w formie pliku PDF klikając tutaj.

Na skróty

Zapisy

Trasa

Regulamin

Wyniki

Organizator


Współorganizatorzy


Patronat


Ks. Biskup Jan Wątroba – Biskup Diecezji Rzeszowskiej
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Patronat medialny


Sponsorzy


Kontakt


791 989 556 – Komandor Biegu - Marek Baran
533 833 399 - Recepcja
603 786 482 – Para Diecezjalna Domowego Kościoła Diecezji Rzeszowskiej - Władysława i Dariusz Sowa