Regulamin

REGULAMIN
IV RZESZOWSKI BIEG TRZEŹWOŚCI, MARSZ NORDIC WALKING I RAJD ROWEROWY IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

 

ORGANIZATOR:

Fundacja Pomagam bo Kocham im. bł. ks. Władysława Findysza, 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 4,
tel. 730 535 717

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej, tel. 730 535 717
Katolickie Stowarzyszenie TABOR,
Ruchu Światło Życie i gałąź Ruchu – Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej, tel. 603 786 482
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej,
Związek Strzelecki „Strzelec” Rzeszów,
Centrum Usług Dydaktycznych.

 

CEL IMPREZY:

 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i narkotyków,
 • promowanie biegania i innych form aktywności sportowej,
 • promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami,
 • promocja miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego,
 • tworzenie warunków dla rozwijania kreatywności młodzieży oraz aktywnego wypoczynku.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Impreza odbędzie się 01. 05. 2020 r. na ulicach Rzeszowa i pobliskich miejscowości.

Biuro zawodów: Dom Diecezjalny “TABOR” Rzeszów, ul. Połonińska 25
Start: ul. Połonińska przed Domem Diecezjalnym “TABOR”
Meta: plac przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu.

Program wydarzenia:

„TABOR”, Rzeszów

7.00 – Rejestracja uczestników imprezy, wydawanie pakietów startowych
8.20 – Rozpoczęcie zawodów
8.30 – Start marszu Nordic Walking
9.00 – Start biegu
9.10 – Start rajdu rowerowego

Niechobrz

od 9.30 – Posiłek
10.30 – Planowany czas ukończenia poszczególnych dyscyplin
10.45 – Świadectwo
11.45 – Wręczenie nagród
12.00 – Adoracja Krzyża
12.30 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego – Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Kategorie wiekowe:

 • dla uczestników biegu ulicznego i marszu Nordic Walking:
K\M. – 20 (18-29 lat)
K\M. – 30 (30-39 lat)
K\M. – 40 (40-49 lat)
K\M. – 50 (50-59 lat)

K\M. – 60 (60 i starsi)

Osobna kategoria dla osób Duchownych

Limit uczestników 300 osób.

 • uczestnicy rajdu rowerowego nie będą podzieleni na kategorie wiekowe

Trasa biegu ulicznego i marszu Nordic Walking:

Trasa biegu ulicznego oraz marszu Nordic Walking będzie prowadziła ulicami Rzeszowa: ul. Połonińską – ul. Wetlińską – ul. Nowogrodzką – ul. Jarową i ul. Beskidzką oraz drogami w miejscowościach Racławówka i  Niechobrz. Dystans tegorocznej edycji zawodów wynosi 10 kilometrów.

Trasa rowerowa:

Rajd rowerowy odbędzie się ulicami Rzeszowa: ul. Połonińską – ul. Podkarpacką – ul. Batalionów Chłopskich – ul. Wincentego Witosa – ul. Wiktora – ul. Kotuli – ul. Ofiar Katynia – ul. Krakowską i ul. Dębicką oraz drogami w miejscowościach Nosówka, Zgłobie i Niechobrz – dystans ok. 20 km.

Limit czasu:

 1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący: dla marszu Nordic Walking – 2 godz., dla biegu ulicznego 1,5 godz.
 2. Uczestnicy, którzy przekroczą limit czasu określony w pkt. 1, zobowiązani są do przerwania marszu, biegu i zejścia z Trasy oraz dojechania do mety busem z napisem KONIEC BIEGU.
 3. Uczestnicy, którzy dojadą do mety busem, nie zostaną przez Organizatora sklasyfikowani.
 4. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu (o którym mowa w pkt. 1, lub którzy wbrew postanowieniom pkt. 2, pozostaną na Trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

Punkt z wodą i medyczny:

 1. Punkt z wodą będzie umieszczony na 5 km dla uczestników biegu ulicznego i marszu Nordic Walking. Dla uczestników rajdu rowerowego do pobrania przed startem na parkingu przy domu diecezjalnym „Tabor”.
 2. Uczestników rajdu rowerowego i biegu ulicznego zabezpieczać będą dwie karetki pogotowia z ratownikami, jadące za uczestnikami biegu ulicznego i rajdu rowerowego.

 

UCZESTNICTWO:

 1. W imprezie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które dokonały zgłoszenia i podpiszą na starcie oświadczenie o stanie zdrowia oraz, że uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność.
 2. Do udziału w imprezie mogą być dopuszczone również osoby powyżej 16-tu lat, za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział w danej konkurencji.
 3. Do udziału w rajdzie rowerowym mogą być dopuszczone również osoby poniżej 16-tu lat, jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem i dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.
 5. Odbiór pakietów i numerów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów i numerów startowych na adres Uczestnika.
 6. Pakiety i numery startowe będą również wydawane w dniu 30.04.2020 r. tj. czwartek w biurze zawodów w godzinach funkcjonowania tego biura.
 7. Organizator nie zapewnia pełnego pakietu przy zapisach w dniu zawodów.
 8. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu imprezy Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów sanitarnych.
 9. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w specjalnie oznaczone torby przekazane w pakietach startowych. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie oraz w innym miejscu w trakcie trwania imprezy, poza depozytem.
 11. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników imprezy w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników biegu, jak i spowodowane przez uczestnika biegu osobom trzecim.
 13. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
 14. Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. zawodów, tj. w szczególności relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych zawodów oraz materiałach sponsorów i partnerów zawodów. Uczestnicy zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów

 

ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia i regulacja płatności za uczestnictwo w zawodach odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej: timekeeper.pl do dnia 26. 04.2020 r., po tym terminie tylko w dniu zawodów.
 2. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym na Stronie Internetowej i wpływ na konto Organizatora opłaty startowej.
 3. Opłata startowa wynosi: 20zł. W przypadku rodzinnego uczestnictwa w zawodach opłata wyniesie: 15 złotych od osoby – jeśli na starcie staną 3 osoby z rodziny, każda kolejna osoba z rodziny gratis. Określenie „Rodzina” dotyczy męża, żony, dziecka/dzieci.
 4. Zgłoszenia do zawodów rodzin będą również odbywały się poprzez serwis: timekeeper.pl, z kolei zaś uiszczenie opłaty startowej dla tych osób będzie odbywało się poprzez przelew na konto Organizatora. Opis wpłaty w takim przypadku powinien wyglądać następująco:
            Fundacja Pomagam bo Kocham im. bł. ks. Władysława Findysza 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 4
            Nr konta: mBank 43 1140 2004 0000 3702 7858 4119
            Tytuł przelewu: Darowizna na cele IV Rzeszowski Bieg Trzeźwości (Nazwiska i imiona członków rodziny, miejscowość)
 5. Organizator zobowiązuje się do poinformowania timekeeper.pl o dokonaniu płatności i potwierdzeniu uczestnictwa tychże osób w zawodach.
 6. Organizator zaznacza, że rodzinne zgłoszenie do zawodów nie ogranicza się wyłącznie do jednej dyscypliny.
 7. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.

 

NAGRODY, UPOMINKI I INNE ŚWIADCZENIA:

 1. Dla wszystkich uczestników imprezy: okolicznościowy oryginalny medal i posiłek po biegu.
 2. Dla zwycięzców w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn w biegu i marszu Nordic Walking przewidziane są nagrody i puchary/statuetki.
 3. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w biegu i marszu Nordic Walking przewidziane są puchary/statuetki.
 4. Nagrody nie kumulują się, czyli zawodnicy i zawodniczki, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategorii OPEN nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
 5. Wszelkie świadczenia Organizator zapewnia tylko osobom zgłoszonym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie poszczególnych konkurencji, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Każdy Uczestnik imprezy w  czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie imprezy wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 3. Przebywanie na Trasie poszczególnych konkurencji imprezy bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę imprezy. W szczególności zabrania się: poruszania po trasie biegu ulicznego na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych i ze zwierzętami.
 4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w imprezie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. Wszelkie protesty dotyczące organizacji lub wyników, należy kierować w formie pisemnej do Organizatora imprezy w dniu zawodów do godziny 12.00.
 6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w imprezie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

791 989 556 – Komandor Biegu – Marek Baran
730 565 717 – Prezes Fundacji Pomagam bo Kocham – Ks. Grzegorz Kot
533 833 399 – Recepcja (Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-20.00; sobota – niedziela: 7.00-19.00)
661 456 545,  603 786 482 –  Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej – Ada i Darek Sowa

 

Regulamin można również pobrać w formie pliku PDF klikając tutaj.

Na skróty

Zapisy

Trasa

Regulamin

Wyniki

Organizator


Współorganizatorzy


Patronat


Ks. Biskup Jan Wątroba – Biskup Diecezji Rzeszowskiej
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Patronat medialny


Sponsorzy


Kontakt


791 989 556 – Komandor Biegu - Marek Baran
533 833 399 - Recepcja
603 786 482 – Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej - Władysława i Dariusz Sowa